• Xerophthalmia
  • Xerostomia
  • XLA [X-linked agammaglobulinemia]