• Kala-azar
 • Kallmann syndrome
 • Kaposi sarcoma
 • Kawasaki disease
 • Keloid
 • Keratitis
 • Keratoconjunctivitis sicca
 • Keratoconjunctivitis, trachoma
 • Keratoma
 • Kidney cancer
 • Kidney stones
 • Kissing disease
 • Klatskin tumor
 • Knee, ligamentous injuries
 • KS [Kaposi sarcoma]
 • Kuru
 • Kwashiorkor